KONTAKT:

Aleksandra Borovnik, univ.dipl.soc.ped.
• Polanska cesta 6, Slivnica, 2312 Orehova vas
• Tel.: 064 / 254 560
• Elektronski naslov: mobilni-tim@sc-mdm.si,  aleksandra.borovnik2@guest.arnes.si

Katarina Dovnik, mag.psih.
• Polanska cesta 6, Slivnica, 2312 Orehova vas
• Tel.: 064 / 128 607
• Elektronski naslov: mobilni-tim@sc-mdm.sikatarina.dovnik1@guest.arnes.si

Nastja Vernik, mag.psihosocialne pomoči
• Polanska cesta 6, Slivnica, 2312 Orehova vas
• Tel.: 064 / 128 846
• Elektronski naslov: mobilni-tim@sc-mdm.si,  nastja.vernik@guest.arnes.si

Delovni čas mobilnega tima: od 7. do 15. ure .

 

Preventivno – svetovalna služba, mobilni tim

Preventivno svetovalna služba in mobilni tim izvaja dela v skladu s 6. členim Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustveno vedenjskimi motnjami in težavami v vzgoji in izobraževanju.

Strokovni center otroku ali mladostniku s čustvenimi in vedenjskimi težavami nudi kontinuiteto pomoči, ki zajema:

  • svetovanje vrtcu, šoli ali staršem, lahko pa tudi za otroka ali mladostnika pomembnim osebam,
  • pomoč mobilnega tima,
  • pripravo strokovnega poročila mobilnega tima.

Svetovanje iz prve alineje prejšnjega odstavka se izvaja po pisnem zaprosilu vrtca ali šole, ki s svojimi strokovnimi delavci otroku ali mladostniku s čustvenimi in vedenjskimi težavami ne zmore več zagotavljati ustrezne pomoči. Vrtec ali šola zaprosilu priložita tudi poročilo, iz katerega je razviden obseg in vrsta pomoči, ki je bila predhodno zagotovljena otroku ali mladostniku.

Za svetovanje iz prve alineje prvega odstavka tega člena lahko strokovni center pisno zaprosijo tudi starši, mladostnik ali center za socialno delo.

Strokovni center odloči o zagotavljanju pomoči iz prve alineje prvega odstavka tega člena v desetih dneh od prejema zaprosila.

Če strokovni center presodi, da svetovanje ne zadošča, ravnatelj ali ravnateljica (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj) strokovnega centra v najkrajšem možnem času oblikuje mobilni tim, v katerem sodelujejo strokovni delavci različnih strok, glede na težave posameznega otroka ali mladostnika. Mobilni tim skupaj z vrtcem ali šolo in starši načrtuje posamezne cilje za premagovanje čustvenih in vedenjskih težav otroka ali mladostnika, izvaja pomoč, spremlja doseganje ciljev ter načrtuje morebitno nadaljnjo pomoč. Mobilni tim po končani obravnavi za vrtec ali šolo pripravi strokovno poročilo.

Če pomoč mobilnega tima ne zadošča, mobilni tim v strokovnem poročilu predlaga nadaljnjo pomoč otroku ali mladostniku, in sicer:

  • uvedbo postopka usmerjanja,
  • vključitev v dnevne oblike dela,
  • napotitev v center za zgodnjo obravnavo oziroma za duševno zdravje ali
  • da pobudo pristojnemu centru za socialno delo za obravnavo družine v okviru njegovih pristojnosti.

Vrtec ali šola po izdaji strokovnega poročila iz prejšnjega odstavka z njim seznani starše. Strokovno poročilo vrtec ali šola vloži v osebno mapo otroka ali učenca oziroma v evidenco o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba.