Pri razvijanju  programov in oblik socialno pedagoške pomoči in podpore družinam razvija Strokovni center Mladinski dom Maribor  tudi take programe in oblike, ki bodo omogočali primerne rešitve za osnovno šolske otroke in bodo prilagojeni potrebam otrok in njihovim staršem.

O PROGRAMU

Z vključitvijo otroka v popoldanski program, popoldan, po pouku,  ohranja otrok obstoječe družinske povezave in jih krepi.

Prednost poldnevnega programa je tudi, da  je otroku ob zaznavi težav v vedenju v osnovni šoli takoj, še pravočasno, zagotovljena vključitev v individualiziran program za premagovanje težav. Rešitve se iščejo za vsakega otroka posebej v obstoječih povezavah in se zanj iščejo in oblikujejo, skupaj z drugimi družinskimi člani, starši, družino, prave rešitve. Program je orientiran na močna področja in interese otroka.

Strokovni delavec v poldnevnem programu   spremlja in usmerja otrokovo vedenje in funkcioniranje v življenjskem poteku. Vzgojno delovanje temelji na privlačni motivaciji. Sodeluje s strokovnimi delavci v osnovni šoli in drugimi strokovnimi delavci, ki so že v oporo otroku ali pa jih pritegne v program,  tako da je pomoč otroku celovita in vseobsegajoča.

Cilji programa so:

Razvijanje sposobnosti za nekonfliktno druženje z vrstniki. Prepoznavanje odnosov in urejanje odnosov v družini, družinski skupini.

Pomoč staršem pri razvijanju  potencialov starševanja, vzpodbujanje razvijanja pozitivnega starševstva in podpora pri postavljanju družinskih pravil in vzdrževanju dogovorjenih sprememb družinskih pravil.

Nudenje pomoči otrokom za dobro vključenost v šolsko okolje (razred), šolski uspeh (učenje uspešnih strategij učenja).

UPORABNIKI PROGRAMA

Vključeni so otroci od petega do devetega razreda osnovne šole. Vključitev otroka je praviloma prostovoljna.

VKLJUČITEV V PROGRAM

Otroci se lahko vključijo v program na pobudo centra za socialno delo, strokovnega delavca osnovne šole, zdravstvene ustanove, svetovalne ustanove, staršev, otroka. Pobuda se posreduje v tajništvo Strokovnega centra Mladinski dom Maribor, Ul. Saše Deva 21, Maribor, na e-naslov tajnistvo@sc-mdm.si .

Vključitev v Poldnevni program predlaga Mobilni tim, sklep o sprejemu sprejme Strokovni tim, sklep o sprejemu izda ravnatelj Strokovnega centra Mladinski dom Maribor.

Vključitev otroka v program traja praviloma tri leta.

DELOVANJE

Otroci so vključeni v program popoldan, po pouku,  od 4-6 ur dnevno med ponedeljkom in petkom. Dnevi in število ur vključenosti v program so določeni individualno, glede na potrebe in zrelosti otroka.

V skupino je lahko vključenih največ šest otrok.

Vključitev otroka obsega:

  • Vzgojo, čustveni in socialni razvoj (preventiva rizičnih oblik vedenja, razvijanje socialnih veščin in kompetenc, vključevanje v vrstniške skupine, razvijanje komunikacijskih veščin, izboljševanje samopodobe, samozavesti, razvijanje samostojnosti in samoiniciativnosti, razvijanje pozitivnega odnosa do staršev, strokovnih delavcev  v šoli, vzgojiteljev, gradnjo medsebojnega zaupanja, učenje nenasilnega reševanja konfliktov, razvijanje delovnih in kulturnih navad).
  • Pomoč pri učenju, pisanju domačih nalog, urejanje  šolskih potrebščin, premagovanju učnih težav nasploh,     načrtovanje in spremljanje napredka, učenje tehnik učenja, vaje za koncentracijo, motivacija za učenje.
  • Svetovanje in pomoč pri reševanju zdravstvenih težav (psihično in fizično zdravje).
  • Organizacijo prostega časa, aktivnosti med vikendi in izven prostorov poldnevnega programa (športne prireditve, kino, gledališče, kreativne  delavnice)

 

POLDNEVNI PROGRAM
Krekova ulica 26,   2000 Maribor
Tel.: 031-874 889
e-naslov: poldnevni-program@sc-mdm.si

 

Kje se nahajamo